Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD

POZVÁNKA
Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

dňa 08.11.2010 o 16.00 hod.
v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Plán činnosti na rok 2011
  4. Návrhy na legislatívnu úpravu zákonov
  5. Rôzne (voľby do samosprávnych orgánov)
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Vaša účasť je žiadúca.

V Žiline dňa 13.10.2010

S úctou
Ing. Rudolf Michalec, v.r.
vedúci KOSŠaK

Scroll to Top