Slide Background
Slide Background
 • Okresná organizácia Žilina

 • ODOBERAŤ NOVINKY

 • Štatút okresnej odbornej sekcie

  1. Odborná sekcia /ďalej len sekcia/ je odborný poradný orgán okresnej  rady a tieňového ministra príslušného rezortu. Výsledkom práce sekcie sú odborné analýzy, odborné semináre a kongresy, návrhy v oblasti legislatívy a návrhy postupov pre orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy.
  2. Sekcia sa riadi platnými stanovami strany, týmto štatútom a rozhodnutiami okresnej rady, krajskej rady a tieňového ministra.
  3. Štatút sekcie je organizačný predpis upravujúci vnútornú organizáciu sekcie, jej postavenie v štruktúre strany a vzájomné vzťahy k ostatným sekciám a orgánom strany.

  ČLÁNOK I.

  1. Sekcia sa skladá z najmenej 2 členov vrátane vedúceho sekcie a zo spolupracovníkov sekcie. Vedúceho sekcie menuje na návrh okresného koordinátora okresná rada. Vedúci sekcie je spravidla členom strany. Ostatných členov sekcie menuje vedúci sekcie. Spolupracovníkov sekcie vyberá vedúci sekcie z aktivistov, sympatizantov a členov strany, podľa potrieb pri riešení konkrétneho problému sekciou.
  2. Účasť členov a spolupracovníkov v sekcií je neplatená a dobrovoľná.
  3. Rokovanie sekcie vedie vedúci sekcie, alebo ním poverený člen sekcie. Rokovanie sekcie zvoláva vedúci sekcie. Sekcia sa schádza z pravidla raz mesačne, resp. podľa potreby. Z rokovania sekcie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je uložená v okresnej kancelárii strany. Zodpovedný za vyhotovenie je vedúci sekcie.

  ČLÁNOK II.

  1. Členovia sekcie sú povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo strane spôsobiť škodu.
  2. Vedúci sekcie rozhodne o zodpovednosti členov sekcie za konkrétne pracovné oblasti.
  3. Sekcia sa podieľa na tvorbe oponentúry materiálov tieňového ministerstva a iných odborných sekcií z pohľadu svojho odborného zamerania, na príprave výročnej správy strany, na príprave akčného a legislatívneho plánu strany.
  4. Vedúci sekcie je zodpovedný za plnenie akčného a legislatívneho plánu strany v príslušnej oblasti, sleduje vývoj legislatívy v príslušnej oblasti a v spolupráci s okresnou radou zabezpečuje mediálnu prezentáciu práce sekcie.

  ČLÁNOK III.

  1. Za sekciu podpisuje a predkladá materiály vedúci sekcie s uvedením jednotlivých spracovateľov materiálu.
  2. Vedúci sekcie a prípadne ním určení členovia sekcie sa zúčastňujú rokovaní krajskej odbornej sekcie.

  ČLÁNOK IV.

  1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia predsedníctvom strany.
  2. Návrhy zmien a doplnkov môže vykonať vedúci sekcie, pričom účinnosť týchto zmien a doplnkov nastáva schválením predsedníctvom strany.
  Scroll to Top