Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD

POZVÁNKA
Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

dňa 07.06.2010 o 16.00 hod.
v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Parlamentné voľby 2010
  4. Možná úprava legislatívnych noriem v oblasti školstva po voľbách
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

Vaša účasť je žiadúca.

V Žiline dňa 07.05.2010

S úctou
Ing. Rudolf Michalec, v.r.
vedúci  KOSŠaK

Scroll to Top