Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER – SD

POZVÁNKA
Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

dňa 07.11.2011 o 16.00 hod.
v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Diskusia k  stretnutiu s tieňovým ministrom školstva p. Čaplovičom
 4. Aktuálna situácia v školstva
  – financovanie – originálne kompetencie
  – prenesené kompetencie riaditeľka odboru školstva
  – legislatívny proces vedúci sekcie
 5. Zákonník práce
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Vaša účasť je nutná, ak máte záujem o prácu v odbornej sekcii.

V Žiline dňa 10.10. 2011

S úctou
Ing. Rudolf Michalec, v.r.
vedúci KOSŠaK

Top