Pozvánka na riadny snem okresnej organizácie STRANY SMER–SD v Žiline

POZVÁNKA

Vážená pani,

Vážený pán,

 

dovoľte mi pozvať Vás ako delegáta, delegátku na rokovanie

RIADNEHO SNEMU OKRESNEJ ORGANIZÁCIE strany

SMER –SD v Žiline, ktorý sa uskutoční

15. decembra 2011 (štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke SOU- stavebného na Bôriku

 

s nasledovným programom :

16,30 – 17,00    Prezentácia

17,00 – 17,05    Otvorenie ( okresný predseda strany SMER – SD, Igor Choma)

17,05 – 17,15    Schvaľovanie programu

                      Schvaľovanie Rokovacieho poriadku

                     Voľba pracovného predsedníctva

                     Voľba predsedajúceho

                     Voľba mandátnej komisie

                     Voľba návrhovej komisie  

                     Voľba skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

17,15 – 18,00   Vystúpenie predsedu Okresnej organizácie strany SMER - SD k činnosti za obdobie 2011

                      a  plán činnosti na rok 2012

                      Informácia zo snemu strany SMER - SD, konaného dňa 10. decembra 2011 v Košiciach,

                      predstavenie Volebného programu strany SMER - sociálna demokracia

18,00 – 18,30   Vystúpenie hostí ( poslanci NR SR, predseda ŽSK )

18,30 – 19,00   Diskusia

19,00 – 19,05   Návrh uznesenia snemu a hlasovanie o uznesení  ( predseda návrhovej komisie )

19,05              Záver rokovania riadneho okresného snemu strany SMER – SD ( občerstvenie kapustnica)

         

 S úctou     

 

                                                                    

                                 Ing. Igor Choma, v.r.

                                                                            okresný predseda strany SMER – SD v Žiline