II. rokovanie OS RR a ZP

POZVÁNKA

  Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som Vás pozvala na

  

 II. rokovanie Okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia (OOS RR a ŽP) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

  

dňa 27.05. 2010 o 16.30 hod.

v sídle okresnej kancelárie strany SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

 

 

Program:

 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia úloh

      3.      Správa o rokovaniach KOS DVaIT a OOS EaH strany Smer-SD Žilina

4.     Návrh Územného plánu mesta Žilina

5.     Návrh nového Stavebného zákona vo vzťahu k regionálnemu rozvoju a životnému pros-

        trediu

6.     Parlamentné voľby 2010

7.     Diskusia

8.     Návrh na uznesenie

9.     Záver

 

 

 Program je možné doplniť o témy, o ktoré ako členovia prejavíte záujem.

  

 Ďakujem za Vašu účasť, prípadné ospravedlnenie neúčasti,

 

 s pozdravom,

 

 

 

 

                                                                                                               ing.arch. Alena Rihalová

                                                                                                     vedúca OOS RR a ŽP