Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD

 

 

POZVÁNKA

Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

dňa 07.06.2010 o 16.00 hod.

v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Parlamentné voľby 2010

4.     Možná úprava legislatívnych noriem v oblasti školstva po voľbách

5.     Diskusia

6.     Návrh na uznesenie

7.     Záver

 

Vaša účasť je žiadúca.

 

V Žiline dňa 07.05.2010

 

      S úctou

                                                                 

     Ing. Rudolf Michalec, v.r.

                                                                                          vedúci  KOSŠaK