Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD

 

 

POZVÁNKA

Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

dňa 08.11.2010 o 16.00 hod.

v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Plán činnosti na rok 2011

4. Návrhy na legislatívnu úpravu zákonov

5. Rôzne (voľby do samosprávnych orgánov)

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

 

 

Vaša účasť je žiadúca.

 

 

V Žiline dňa 13.10.2010

 

 

S úctou

Ing. Rudolf Michalec, v.r.

vedúci KOSŠaK