«Štatút okresného klubu»

Tento štatút stanovuje ciele a činnosť „KLUBU členov, aktivistov a sympatizantov  politickej strany SMER – sociálna demokracia“  (ďalej len KLUB) v jednotlivých okresoch, vychádzajúc z platných Stanov politickej strany SMER - sociálna demokracia a vnútorných organizačných predpisov schválených predsedníctvom strany

 

Článok I.

ZRIADENIE KLUBU

1.      Cieľom činnosti KLUBU je za podmienok uvedených v tomto štatúte podieľať sa na realizácii programu a politiky strany SMER – sociálna demokracia na území okresu.  KLUB v meste, v obci, v mestských častiach a v iných sídelných celkoch  vytvára priestor  pre stretávanie členov, aktivistov a sympatizantov strany.  

2.      Zriadenie KLUBU v územnej časti okresu schvaľuje okresná rada na návrh okresného predsedu. Rovnaký postup sa použije aj pri zrušení KLUBU. 

     3.      Vo svojom uznesení o zriadení KLUBU okresná rada uvedie :

a) - adresu KLUBU

b) - priezvisko, meno, titul vedúceho KLUBU

c) - deň, mesiac a rok, ku ktorému KLUB vznikne

Menovací dekrét  podpisuje okresný predseda.

Menovací dekrét v písomnej  forme  okresný  predseda doručí :

    - vedúcemu KLUBU

    - ústrediu politickej strany SMER – sociálna demokracia 

4.     Kópia menovacieho dekrétu sa založí do základnej dokumentácie príslušnej okresnej kancelárie. 

5.    KLUB nemá právnu subjektivitu. Metodicky a organizačne  ho riadi okresný predseda

 

Článok II.

PÔSOBNOSŤ VEDÚCEHO KLUBU 

1.      Vedúci KLUBU môže byť člen okresnej rady za príslušný okres, alebo iný člen  strany v obci alebo sídelnej  časti, ktorého menuje a odvoláva okresná rada na návrh okresného predsedu. Vedúci KLUBU nie je v pracovnom pomere vo vzťahu k strane a za svoju činnosť nemá nárok na odmenu. 

2.      Vedúci KLUBU :

    -  vedie evidenciu členov, aktivistov a sympatizantov  strany SMER – sociálna demokracia a evidenciu platenia členských príspevkov v územnej pôsobnosti KLUBU,

    -  je povinný predkladať okresnej rade všetky prihlášky záujemcov o členstvo v strane SMER– sociálna demokracia v pôsobnosti KLUBU,

    -  Vedúci KLUBU nesie osobnú a politickú zodpovednosť za činnosť KLUBU,

    -  Vedúci KLUBU je priamo podriadený okresnému predsedovi,

    -  Vedúci KLUBU môže konať iba vo veciach, ktorými ho priamo poverí okresný predseda,

    -  organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosť KLUBU,

    -  pripravuje  a zabezpečuje podklady, návrhy a iné náležitosti na stretnutia s členmi KLUBU,

    -  zvoláva a riadi stretnutia s členskou základňou, s aktivistami a sympatizantami  SMER– sociálna demokracia v okruhu pôsobnosti KLUBU, minimálne raz za štvrťrok,

    - pozýva okresného predsedu, členov okresnej rady, vedúcich odborných sekcií, členov Okresného klubu volených zástupcov na úrovni  miestnej samosprávy zvolených za SMER – sociálna demokracia, prípadne ďalších funkcionárov    SMER– sociálna demokracia na stretnutia KLUBU,

    - vedúci KLUBU predkladá okresnej rade návrhy a pripomienky KLUBU,

    - pravidelne sa zúčastňuje na zasadnutiach Klubovej rady, ktorú zvoláva okresný predseda,

    - spracováva, vyhodnocuje a predkladá okresnej rade polročne správu o činnosti KLUBU,

    - vedúci KLUBU sa v spolupráci s okresným predsedom a okresnou radou priamo podieľa na personálnej politike strany SMER – sociálna demokracia v okruhu pôsobnosti klubu,

    - navrhuje okresnej rade kandidátov za poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev vo svojej územnej pôsobnosti,

    - vedúci KLUBU nesie osobnú a politickú zodpovednosť za navrhovaných kandidátov,

    - vedúci KLUBU je povinný zabezpečiť ochranu všetkých písomností a údajov týkajúcich sa činnosti KLUBU, voči nepovolaným osobám,

    - činnosť KLUBU nesmie byť v rozpore so štatútom KLUBU,

    - v prípade, že činnosť KLUBU je v rozpore so štatútom KLUBU a Stanovami strany SMER – sociálna demokracia má právo okresný predseda navrhnúť okresnej rade jeho zrušenie, prípadne zlúčenie s iným KLUBOM.

   

Článok III.

HOSPODÁRENIE  KLUBU 

1.    KLUB nevedie samostatne účtovníctvo a všetky jeho príjmy a výdavky sú príjmami a výdavkami príslušnej okresnej kancelárie.

2.   Vedúci KLUBU zodpovedá za výber členských príspevkov v okruhu pôsobnosti klubu. 

 

Článok IV.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1.    Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Okresnou radou strany SMER – sociálna demokracia.

2.    Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto štatútu bude v rozpore so schválenými Stanovami politickej strany SMER - sociálna demokracia alebo vnútornými predpismi, stráca toto ustanovenie platnosť a účinnosť. Toto však nemá účinnosť na platnosť štatútu ako celku.

3.    Zmeny a doplnky tohto štatútu môže navrhnúť ktorýkoľvek člen strany okresnému predsedovi, ktorý ich predloží na schválenie Okresnej rade strany SMER – sociálna demokracia.